REFLEX ÇIKTILARININ TURQUALITY’DE GİRDİ OLARAK KULLANILMASI

 

 

Turquality, firmaların uluslararası alanda tanınmış markalar oluşturmasını, ihracatlarını artırmalarını ve sürdürülebilir bir rekabet avantajı elde etmelerini hedefler.

Turquality’nin stratejik iş planı uygulaması, programın temel bir parçasıdır ve markalaşma sürecinde firmalara rehberlik etmek için kullanılır. Turquality stratejik iş planının ana ögeleri şunlardır:

Marka Analizi ve Hedef Belirleme: İlk adım, firma tarafından yapılan bir marka analizi ve hedef belirlemeyi içerir. Bu aşamada, firmanın mevcut durumunu ve pazardaki konumunu değerlendirir, hedef pazarları belirler ve marka stratejisi için hedefler belirler.

Rekabet Analizi: Bu adımda, firmanın faaliyet gösterdiği sektördeki rekabet durumunu analiz eder. Rakiplerin güçlü ve zayıf yönlerini belirler, farklılaşma fırsatlarını değerlendirir ve rekabet avantajı sağlayacak stratejiler oluşturur.

Hedef Pazar Belirleme ve Segmentasyon: Turquality stratejik iş planı, hedef pazarları belirleme ve segmentasyonu da kapsar. Firma, ihracat yapmak istediği pazarları belirler, hedef müşteri segmentlerini tanımlar ve pazarlama stratejilerini bu segmentlere göre şekillendirir.

Pazarlama Stratejisi ve İletişim Planı: Stratejik iş planı, firma için etkili bir pazarlama stratejisi ve iletişim planının oluşturulmasını içerir. Bu aşamada, marka konumlandırması, fiyatlandırma politikası, dağıtım kanalları ve reklam/promosyon faaliyetleri gibi unsurlar detaylı olarak planlanır.

Finansal Analiz ve Kaynak Planlaması: Turquality stratejik iş planı, finansal analiz ve kaynak planlamasını da içerir. Firma, gerekli yatırımları ve kaynakları belirler, bütçe oluşturur ve mali performansı izlemek için ölçütler belirler.

İzleme ve Değerlendirme: Stratejik iş planının başarıyla uygulanması için izleme ve değerlendirme aşaması önemlidir. Firma, belirlenen hedeflere ulaşma ilerlemesini izler, stratejileri gözden geçirir ve gerektiğinde düzeltmeler yapar.

reflex. çıktıları Turquality’de girdi olarak kullanılabilir.  Turquality’in girdi olarak kullanabileceği reflex. çıktıları şunlardır:

Stratejik İş Planı Girdileri:

 • Gelir ve Gider Bütçesi
 • Bütçe Takip Raporla
 • Finansal Raporlar
 • Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu
 • Nakit Akış Tablosu
 • Birim veya bölge bazında satış ve karlılık raporları
 • Ürün bazında satış ve karlılık raporları
 • Müşteri bazında satış ve karlılık raporları
 • Dağıtım kanalı bazında satış ve karlılık raporları
 • Planlanan ve Gerçekleşen Maliyetlendirme raporları
 • Anahtar Performans Ölçütleri
 • Kurumsal Performans Yönetimine ilişkin ölçütler

Marka Planı Girdileri:

 • Marka iletişim planı (Kırılımlı bütçe)
 • Marka Performansı Bilgileri
 • Yıllar itibari ile toplam ve markalı satış geliri bilgileri (10 yıllık)
 • Private Label ile gerçekleştirdiğiniz satışların toplam satışlara oranı
 • Dolaylı satış kanalları veya kurum perakende zincirleri – yurt içindeki ve dışındaki sayıları
 • Destek kapsamındaki marka için satış kanallarından sağlanan cironun, markanın toplam cirosuna olan oranı
 • Markalı satış gerçekleştirilen her bir ülke için :
  • Markalı ve Toplam Satış Gelirleri
  • Marka Performansı Ölçütleri

Pazarlama Planı Girdileri:

 • Kurumsal müşteri karlılık raporları
 • Pazarlama planı (Kırılımlı bütçe)
 • Fiyat belirleme ve analiz raporu
 • Satış planı (satış bütçesi) örneği (ürün ve miktar bazlı detaylı bütçe)
 • Her bir lokasyona özel, ürün çeşitlilik planları
 • Pazarlama Yönetimi Performans Ölçütleri
 • Son 1 yıldaki üretimin markalara göre adetsel dağılımı (tüm tesislerdeki)
 • Stokta ürün kalmaması nedeniyle kaybedilen satışlar
 • İade edilen ürünler yüzdesi
 • Depo operasyonlarının maliyetinin satışlara göre yüzdesi
 • Tesis dışına yapılan nakliye maliyetlerinin satışlara göre yüzdesi
 • Gelirin %80’ini oluşturan ürünlerin (sku) yüzdesi
 • Ana Müşterilerle aşağıdaki konularda yapılan çalışma varsa, belgeleri
  • Stratejik Planlama
  • Talep Planlama
  • Üretim Planlama
  • Stok Yönetimi
  • Maliyet azaltma / kalite iyileştirme

Tedarik Planı Girdileri:

 • Tedarikçilerden teslim alınan malzemelerdeki hata yüzdesi
 • Ana Tedarikçilerle aşağıdaki konularda yapılan çalışma varsa, belgeleri
  • Stratejik Planlama
  • Talep Planlama
  • Üretim Planlama
  • Stok Yönetimi
  • Maliyet azaltma / kalite iyileştirme
  • Stok seviyesi takibi
  • Kapasite takibi

Üretim Planı Girdileri:

 • Ürün maliyeti raporu
 • Ürün karlılığı raporu
 • Ürünün içeriklerinin/ürünlerin parti bilgisi raporu
 • Stokun tükenmesi (out-of-stock) nedeniyle kaybedilen satış raporu
 • Uzun vadeli üretim planı / satış ve operasyon planı
 • Orta vadeli ürün/ürün grubu bazında ana üretim çizelgesi planı
 • Uzun vadeli üretim planı / satış ve operasyon planı
 • Kısa vadeli malzeme planı (Materials Requirement Planning)
 • Hat / iş emri bazında üretim çizelgesi
 • Üretim operasyonlarına ilişkin standart süre çalışması raporu
 • Planlama süreçleri raporu
 • Kaba kapasite planlaması (rough cut capacity planning)
 • Kapasite ihtiyaç planlaması (capacity requirements planning)
 • İşgücü bütçesi
 • Kaynak planlaması
 • Optimizasyon çalışması (hammadde kullanımı, üretim yerleşimi, depo operasyonları, nakliye operasyonlarında optimizasyon vb.)
 • Optimizasyon programları
 • Gerçekleşen malzeme kullanım raporu
 • Planlanan – gerçekleşen işçilik kullanım raporu
 • Planlanan – gerçekleşen makine/ ekipman kullanım raporu
 • Üretim iş akış şeması
 • Üretim yerleşim şeması
 • Önleyici bakım planı
 • Toplam stok devir hızı
 • Bitmiş ürün stok devir hızı
 • Hammadde stok devir hızı
 • Atıl (kullanılamaz) stok
 • Ortalama kapasite kullanım oranı
 • Üretim çevrim süresi
 • Uygun olmayan üretim oranı
 • Planlı olmayan bakım duruşlarının toplam üretim süresine göre yüzdesi

Bilgi Teknolojileri Girdileri:

 • Bilgi teknolojileri altyapısı envanteri
 • Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), teslim alma, fatura, ödeme ve muhasebe fişi kayıtları arasındaki  bağlantı:
  • Satın alma siparişi
  • Satış siparişi
  • Sabit kıymet siparisi
 • Ürün maliyetlerinin sistem üzerinden hesaplanması sürecinde, satın alma, borçlar muhasebesi, satış, envanter, üretim, bordro, genel muhasebe vb. alt programlar arasında sistem üzerinden sağlanan bağlantı
 • Nakit akışının sistem üzerinden hesaplanması sürecinde, satın alma, borçlar muhasebesi, satış, alacaklar muhasebesi, hazine yönetimi, genel muhasebe vb. alt programlar arasında sistem üzerinden sağlanan bağlantı
 • Bordro ve muhasebe fişi kayıtları arasındaki sistem üzerinden sağlanan bağlantı
 • Raporlama için kullanılan programların listesi
 • Raporlama için veri ambarı

reflex. çıktıları Turquality’de girdi olarak kullanılabilir.