İşçilik Tasarımı

İŞÇİLİK  kararları verebilmek için anlamlı soruların sorulması gerekir, örneğin:

  • İzinler, sırası gelenlere peyderpey mi uygulanmalı, yoksa işyeri toptan kapatılarak herkes aynı zamanda mı izne çıkartılmalı?
  • Vardiya sayısını mı artırılmalı,   “fazla mesai” mi yapılmalı?
  • Sendikaya  yapılan karşı teklifte ücretlere ne kadar zam yapılmalı?
  • Lokavt kararı vermeyi haklı kılacak sendika isteklerinin üst sınırı ne olmalı?
  • Yeni makina yatırımı yapmak amacıyla işçi çıkarmak hangi koşullarda şirketin yararına olur?
  • VUK a göre hesaplan kıdem tazminatı, UFRS esasına nasıl dönüştürebilir?

 

REFLEX’İN İLERİ  İŞGÜCÜ  PLANLAMASI İLE:

Dinamik kısıtları hesaba katarak birbiriyle çelişen hedefleri dengeleyin.

Kaynakları, süreçleri, kısıtları, değişkenleri, parametreleri  ve hedefleri tam ve doğru olarak tasarlayın.

Hedef ve kısıtları simüle ederek performans sonuçlarını sınayın.

Fiyatları, promosyon ve faaliyet hacmini parametrik karar değişkeni olarak kullanın.

Stratejik karlık hedefine varmak için müşteri hizmet düzeyini  ayarlayın.

Analiz ve karar verme süresini,  haftalardan saatlere kısaltarak zaman zamanın.

 

REFLEX’İN PARAMETRİK İŞÇİLİK TASARIMI İLE DİNAMİK KARARLAR VERİN:

Gelecek aylardaki işçi giriş çıkışları da dahil olmak üzere, İŞÇİLİĞE ait  tüm tahakkuk ve nakit akışlarını, reel ücret bordrosu ayrıntısında, Gelir Tablosu, Bilanço ve Nakit Akım Tablosu’na otomatik olarak  aktarın.

Parametleri belirleyerek  her koşula uygun senaryo simülasyonlarına hazırlayın.

İşçilik  maliyetlerini, maliyet anahtarlarına  göre ürünlere otomatik olarak dağıtın.

İlerki aylarda işten ayrılacak işçilerin kıdem tazminatını bugünden ilerki ayların BİLANÇO’larına aktarın.

İŞÇİLİK kararlarının etkisi ilerki ayların nakit akımında ölçüleceği için, yıllık afaki ortalamalar kullanmayın.  Bu bağlamda:

  • Kişinin her ay artarak ödeyeceği Gelir Vergisi(GV) nedeniyle net ücretindeki azalmayı yıl sonuna kadar hesaplayın.
  • Yıl devrinde sıfırlanan GV dilimlerinden çalışanların  yararlanmasını sağlamak amacıyla, ücreti yılın ilk aylarında artırın.
  • Kişinin ve şirketin ödeyeceği SGK kesintilerini ayrıştırarak İŞÇİLİĞİ’n  İşverene Toplam Maliyetini doğru hesaplayın.
  • GV kapsamı dışında kalan  sosyal yardımlara ağırlık vererek kişinin vergi yükünü azaltırken, yardımın şirkete maliyetini azaltın.

Net ücretleri otomatik olarak Brüt’e dönüştürün..  Eğer net ücret yabancı para cinsinden ise, öngürülen kurdan otomatik olarak Türk Lira’sına çevirin. Bu amaçla, “aylık maktu ücret” esasına göre çalışanları ayrıştırın çünkü fazla çalışma ücreti aylık 225 saatlik çalışma süresine göre hesaplanır.

Çalışanın konumuna  göre -Emekli, Engelli, İlk İş vb.- mevzuatın öngördüğü katsayıları ve teşvikleri otomatik olarak kullanın.

Toplu İş Sözleşmesi gereği çalışanlara tanınan bütün hakları otomatik olarak hesaplamalara dahil ederek “çıplak ücret” ve “giydirilmiş ücret”’i hesaplayın.

Sendika ile görüşmeler devam ederken parametreleri sendika talepleri doğrultusunda artırıp senaryo simülasyonları yaparak pazarlık gücünüzü artırın.  Olası bir grev sonucunda katlanılacak maliyeti önceden hesaplayın.