Yatırım Tasarımı

YATIRIM  kararları verebilmek için anlamlı soruların sorulması gerekir, örneğin:

 • YATIRIM hangi ölçeğe göre planlanmaldır?
 • Başlarken ölçek küçük tutulup talep artış hızına göre yeni bir YATIRIM daha mı yapılmaldır?
 • Yoksa ilk başlarda atıl kapasite olacağı öngörülüp büyük ölçekte tek bir YATIRIM yapılması mı daha doğru olur?
 • YATIRIM tutarında işletme sermayesi yatırımını da var mıdır?
 • YATIRIM parametreleri dijitalleşmeyi ayrıca dikkate alıyor mu?
 • Piyasa daralmasına karşı bir önlem olarak YATIRIM durdurulursa hangi maliyetlere katlanmak kaçınılmaz olur?
 • Piyasa daralmasının uzun süreli bir krize dönüşeceği öngörülürse YATIRIM’ın tamamlandan satılması ihtiyaç duyulan nakti sağlar mı?

 

REFLEX’İN İLERİ  YATIRIM  TASARIMI İLE:

Dinamik kısıtları hesaba katarak birbiriyle çelişen hedefleri dengeleyin.

Kaynakları, süreçleri, kısıtları, değişkenleri, parametreleri  ve hedefleri tam ve doğru olarak tasarlayın.

Hedef ve kısıtları simüle ederek performans sonuçlarını sınayın.

Fiyatları, promosyon ve faaliyet hacmini parametrik karar değişkeni olarak kullanın.

Stratejik karlık hedefine varmak için müşteri hizmet düzeyini  ayarlayın.

Analiz ve karar verme süresini,  haftalardan saatlere kısaltarak zaman zamanın.

 

REFLEX’İN PARAMETRİK YATIRIM  TASARIMI İLE DİNAMİK KARARLAR VERİN:

Yapılması planlanan sabit kıymetleri

 • Şirketlere
 • Projelere
 • Departmanlara
 • Yer alacakları amortisman grupları ve amortisman oranlarına
 • Harcamalarının para cinsine
 • Harcamalarının hangi aylarda yapılacağına
 • Yatırımın hangi ayda aktifleştirileceğine
  • amotisman gideri bu aydan sonra otomatik olarak hesaplanıp Gelir Tablosuna aktarılır.
  • Sabit kıymet tutarı aktifleştirildiğ ayda BİLANÇO’da “devam eden yatırımlar” kaleminden çıkartılıp otomatik olarak “sabit kıymetler” kalemine aktarılır.
 • Yatırım teşviklerine

göre ayrıştırarak parametreleri belirleyin.

VUK’a göre sabit kıymetin finansmanı için kullanılacak kredilerin faizlerini aktifleşme tarihine kadar sabit kıymetin maliyetine ekleyin.  Aktifleşme tarihinden sonra otomatik olarak dönem giderine aktarın.

Yatırım için yabancı para cinsinden kredi kullanılıyorsa, oluşacak kur farklarını aktifleşme tarihine kadar sabit kıymet maliyetine ekleyin.  Aktifleşme tarihinden sonra otomatik olarak dönem giderine aktarın.

Gidişata göre yatırımlarla ilgili  senaryolar kurgulayın.   Parametrik simülasyon sonucu oluşacak senaryolara göre en kötü senaryo gereği yatırımların durdurulmasının maliyetini önceden hesaplayarak önalıcı bir tutum benimseyin. Yatırımları tamamlamadan elden çıkarma olasığını da göz ardı etmeyin.  Şirketin hayatiyetini sürdürebilmesi amacıyla benzer  nitelikteki kararları almaya hazırlıklı olun.