Demir Çelik Sektörü

Sorun: Paçal maliyete göre fiyatlama yapılması-

Kendi ürettiği çelik kütük miktarı piyasanın yassı ürün talebine yetmediğinden, Erdemir, miktar açığını ithal ettiği kütükle dengeliyordu.
İthal kütüğün maliyeti ile kendi ürettiği kütüğün maliyeti arasında çok fark olmasına rağmen, satış karlılığı, ithalat maliyetinin kendi üretim maliyeti ile paçal edilen tek maliyete göre hesaplanıyordu. Çünkü yassı ürünün içindeki kütüğün maliyetini, tedarik kaynağına göre hesaplayabilecek bir maliyetleme sistemi yoktu. Sistem olmadığından da fiyatlama kararları doğru verilere dayanmıyordu.

Sorunun Çözümü: Reflex üzerinde iki farklı maliyetleme sistemi kurulması ile Erdemir;

Önce kendi ürettiği kütük miktarına göre, kütük açığını dengeleyecek ithalatın miktarnı ve zamanlamasını belirleyebildi. Bu zamanlamaya göre maliyetlemede kullanılacak girdi kodlarını tedarik kaynağına göre kendi kendine değişir kıldı. Fırınlar ve üretim rotaları bazında eşzamanlı çalışan, “ithal kütük maliyetlemesi” ve “Erdemir kütüğü maliyetlemesi” adı altında birbirinden farklı, iki ayrı safha maliyeti sistemini kullanabildi. Reflex sayesinde ayrışabilen maliyetleri yassı ürün SMM hesabına aktararak, fiyatlama kararlarının doğru maliyetlere göre verilmesini sağladı.

Çözümün Yararı: Erdemir, Reflex sayesinde:

  1. Kendi kütüğündan yaptığı ürünlerle, ithal kütükten yaptığı ürünlerin katma değerlerini ayrı ayrı ölçebildi. Bu ölçümlere göre ürün optimum ürün gamını belirleyebildi.
  2. Dünya Bankası kaynaklı kredilerin ana para ve faizlerinin zamanında ödenebilmesini sağlamak amacıyla parametrik senaryo similasyonları yapabildi.
  3. Fırınların belli bir ısıda çalışmasını temin etmek amacıyla, enerji üretim-tüketim dengesini sağlayan kömür ithalatının sürekli finansmanını otomatik akreditiflerle gerçekleştirebildi.
  4. Bütçelenen gelir tablosu, bütçelenen bilanço ve bütçelenen nakit akımının simülasyon senaryoları yardımıyla, “veriye dayalı karar” verilmesinin önünü açabildi.
  5. Örneğin, toplu sözleşme öncesi sendikanın mali ve ayni isteklerinin işverene olan toplam maliyetini simüle ederek, müzakere staratejisini, karlılık ve nakit akımı hesapları çerçevesine oturtabildi.
  6. Sermaye Piyası Kurulu (SPK) kararlarına uygun mali raporları otomatik olarak üretebildi. Örneğin, yatırım kredilerinin finansman giderlerini otomatik olarak aktifleştirebildi.
  7. Yeni yatırım kararlarının fizibilitesini, yatırım getireceği marjinal nakit akımının net bugünkü değeri (NPV) ve iç karlılık (IRR) üzerinden hesaplayabildi.