GRUP ŞİRKETLERİNDE REFLEKS YAZILIM İLE BÜTÇE VE PLAN KONSOLİDASYONU.

Belli bir faaliyet amacıyla merkezi yönetim altında toplanan tüzel kişiliği olan işletmeler “Holding” olarak anılıyor. Yöneten şirket “ana ortaklık”, ana ortaklık tarafından yönetilen şirkete de “bağlı ortaklık” deniyor.   Ana ortaklığın unvanı altında, ana ortaklık ile bağlı ortaklıkların varlık, borç, özkaynak, gelir ve giderlerini, grup içi ilişkilerden arındırarak sadece üçünçü kişilerle olan ilişkilere indirgeyip  “tek bir tüzel kişilikmiş gibi” gösteren düzenlemeler  ise “Konsolide Mali Tablolar” olarak biliniyor..

Ana İlke:

Ana ilke, grup şirketlerinin birbirleriyle olan işlemlerini “ters kayıtla” yok etmektir. İlk işlem kaydını  ters kayıtla yok edebilmek için, tüm muhasebe işlemlerinin hesap planı bazında  “grup içi işlemler” ve “grup dışı işlemler” diye  ayrıştırılması gerekir.

Cari Hesap Bakiyelerinin Yok Edilmesi:

Her konsoldie bilanço düzenlenişinde grup şirketlerinin birbirleriyle olan borç ve alacak bakiyeleri ters kayıtla yok edilir.  Bu işlem 120 Grup İçi Müşteriler ve 320 Grup İçi Satıcılar  hesaplarındaki bakiyeleri karşılıklı olarak sıfırlar.

Bu işlem yapılırken A şirketinde grup şirketi B ye olan borç, B şirketinde A şirketinden olan alacak diye saptanarak,  borç hesapları alacaklandırma alacak hesapları da  borçlandırılma yoluyla “ters kayıt” ile  ortadan kaldırılılır.

Diğer hesaplarda da grup şirketlerinin bakiyeleri varsa o bakiyeler de karşılıklı olarak sıfırlanır.

Gelir Tablosu Hesaplarının Yok Edilmesi:

Gelir tablosunda yok edilecek  en önemli kalemler  Satışlar ve Satılan Mal Maliyetidir.  A şirketinin B grup şirketine satış yapması nedeniyle, A şirketinde satış altında görülen tutar, B şirketine  alım olarak yansır ve bu  nedenle Satılan Mal Maliyeti’nde yer alır.  Tüm grup şirketlerinin birbirlerine yaptıkları satış ve alım tutarları eşit olarak saptanır.  Satış yazılan tutara alacak kaydı, alım nedeniyle Satılan Mal Maliyetine yansıtılan tutara  borç kaydı yapılarak grup işi satış / alım işlemi yok edilir..

Ticari işlemler dışındaki–hizmet faturası, kira faturası, sabit kıymet satışı gibi–işlemlerden kaynaklanan grup içi gelir ve gider hasaplarındaki tutarlar da karşılıklı olarak yok edilir.  Yok edilecek işlemlerin yer aldığı hesaplar şunlardır:

642 Faiz Geliri——————————-660 Finansman Gideri

646 Kur Farkı Karı————————– 656 Kur Farkı Zararı

380 Gelecek Aylara Ait Gelir————180 Gelecek Aylara Ait Gider

340 Alınan Avanslar———————–159 Verilen Avanslar

 

Sermaye, İştirak ve Bağlı Ortaklık Hesaplarını Yok Edilmesi

Konsolide mali tablolar düzeninde  grup şirketleri arasındaki tüm ortaklık ilişkileri de yok edilir.  Bu amaçla öncelikle şirketlerin sermaye yapıları ve ortaklık oranları belirlenir.  Bu oranlar esas alınarak,  ortak olan A grup şirketinin iştirak veya bağlı ortaklık olarak kayıtlarına aldığı tutarlar ile B şirketinin sermaye hesabında A grup şirketine ilşkin payların belirlenerek karşılıklı olarak yok edilir .

A grup şirketinin sahip olduğu paylar dışındaki  tutarlar da ayrıca belirlenerek konsolide mali tablolara ” Ana Ortaklık Dışı Sermaye” olarak tanımlanır.

Ortaklık ilişkisi olduğu halde  bu tür konsolidasyona girmeyecek atıl ve çalışmayan  şirketler belirlenerek bu şirketlerle ilgili her hangi bir konsolidasyon işlemi yapılmaz.

reflex., grup şirketlerine ait  bütçe ve planları yukardaki ilkeler uyarınca   otomatik olarak konsolide ederek “Konsolide Bütçe / Plan  Mali Tabloları”nı üretir.  Bu sayede ortaklar, bütün grup şirketlerini, holding sonuçları da dahil olmak üzere,  “tek bilanço, tek gelir tablosu ve tek nakit akım tablosu ” altında konsolide olarak değerlendirir.