REFLEKS UFRS İLE TAM UYUMLUDUR.

reflex., Türkiye mevzuatı ve uluslarası raporlama standartlarına uyumlu olarak tasarlanmıştır. Varsaylan uygulama standartı olarak VUK (Vergi Usul Kanuna) ve  TDHP (Tek Düzen Hesap Planı) esaslarına uyumlu olarak,  İş Kanunu ve SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) mevzuatına göre çalışır.  Belli hesaplarda SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) kuralları uygulanır.

Kullanıcı tercih ettiği takdirde,  UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) (IFRS) (International Financial Reporting Standarts)  ve US-GAAP (United States Generally Accepted Accounting Practices)(Amerikan Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri) kurallarına göre ve kullanıcının öngöreceği özel muhasebe hesap planı çerçesinde de RefleksWeb raporlama yapabilir.

reflex., UYUMUNU İLGİLENDİRMEYEN BAŞLIKLAR BOŞ GEÇİLMİŞTİR.

UFRS 1MALİ TABLOLARIN SUNULMASI:

UFRS 2:  STOKLAR:  “Ağırlı Ortalama Maliyet” esası ve safha maliyeti ilkelerine  göre, hammadde, yarı-ürün ve ürünlerin tüm satın alma, dönüştürme, ve katlanılan değer maliyetlerini içerir. Tüm stok maliyetlerini döviz cinsi ve enflasyon endeksi cinsinden bağımsız olarak oluşturur

UFRS 7:  NAKİT AKIM TABLOSU :   “İşletme Faaliyetleri”, “Yatırım Faaliyetleri” ve “Finansman Faaliyetleri”   ile ilgili nakit akımlarını ayrıştırarak, “İşletme Nakti”, “Yatırım Nakti” ve “Finansman Nakti” başlıkları altında rapor eder.

UFRS 8:  NET DÖNEM KARI/ZARARI MUHASEBE POLİTİKALARINDAKİ TEMEL HATA VE DEĞİŞİKLİKLER

UFRS 10:  BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

UFRS 11:  İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ:  İnşaat yükleniciliği yapan kuruşları ilgilendirir

UFRS 12:  GELİR VERGİLERİ

 UFRS 14:  BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA : Bütün raporlamaları tüzel kişi esasında bölümlere, gruplara ve istenilen katmanlara göre yapar.

UFRS 15:  FİYAT DEĞİŞİMLERİNİN ETKİLERİNİ YANSITAN BİLGİLER:  Uygulanması zorunlu değildir.  Tüm işlemler endekslenebildiği için  sonuçlar da endekslenmiş olarak elde edilmektedir.

UFRS 16:  MADDİ DURAN VARLIKLAR:  “TL esaslı” ve “yabancı para  esaslı” olmak üzere eşzamanlı iki ayrı kayıt yapılır .  Bu nedenle TL üzerinde yeniden değerleme yaparak amortismanları seçilen rejime göre TL olarak hesaplanırken, UFRS 21 e göre varlıkların maliyetini dövize çevirerek, “faydalı ömür” ilkesine göre de amortismanları doğrudan döviz olarak hesaplar. Enflasyon endeksi de paralel şekilde uygulanır.

UFRS 17:  KİRALAMA KONTRATLARI

UFRS 18:  GELİRLER

 UFRS 19:  ÇALIŞAN HAKLARI:

 UFRS 20:  TEŞVİKLERİN MUHASEBEŞTİRİLMESİ,  DEVLET YARDIMLARININ AÇIKLANMASI: Vergi hesabında teşvikleri dikkate alır.

UFRS 21:  DÖVİZ KURLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN AÇIKLANMASI:

Yerel para(local currency), işlem parası (transaction currency) ve raporlama parası (reporting currency) ayırımı yapar.  eşzamanlı olarak farklı işlem paralarını, işlem tipi bazında ve yevmiye kaydı olarak yerel paraya çevirir, eşzamanlı olarak da yerel parayı  yine aynı işlem tipi bazında yevmiye kaydı olarak raporlama parasına dönüştürür.

Yevmiye kayıtları önceden oluşturulmuş olduğu için, mali raporları doğrudan doğruya, bir daha her hangi bir parasal çevrim gerektirmeksizin, istenilen döviz cinsinden üretir.  Dönüştürme sonucunda ortaya çıkan “kur farkları”nı ise  istenilen şekilde gruplayarak ilgili işleme göre raporlar.

Uluslarası denetim kuruluşların gerçekleşen mali tabloları dengelemek amacıyla genel olarak kullandıkları “yabancı para çevrim kazancı veya kaybı” hesabı RefleksWeb de yer almaz çünkü RefleksWeb bu kazanç veya kayıpları yevmiye kayıtları olarak izler ve ona göre raporlar.

UFRS 22: TİCARİ BİRLEŞİMLER

UFRS 23:  BORÇLANMA MALİYETLERİ

 UFRS 24:  İLGİLİ KURULUŞ İŞLEMLERİNİN AÇIKLANMASI:

UFRS 27:  KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

Ana İlke:

Ana ilke, grup şirketlerinin birbirleriyle olan işlemlerini “ters kayıtla” yok etmektir. İlk işlem kaydını  ters kayıtla yok edebilmek için, tüm muhasebe işlemlerinin hesap planı bazında  “grup içi işlemler” ve “grup dışı işlemler” diye  ayrıştırılması gerekir.

Cari Hesap Bakiyelerinin Yok Edilmesi:

Her konsoldie bilanço düzenlenişinde grup şirketlerinin birbirleriyle olan borç ve alacak bakiyeleri ters kayıtla yok edilir.  Bu işlem 120 Grup İçi Müşteriler ve 320 Grup İçi Satıcılar  hesaplarındaki bakiyeleri karşılıklı olarak sıfırlar.

Bu işlem yapılırken A şirketinde grup şirketi B ye olan borç, B şirketinde A şirketinden olan alacak diye saptanarak,  borç hesapları alacaklandırma alacak hesapları da  borçlandırılma yoluyla “ters kayıt” ile  ortadan kaldırılılır.

Diğer hesaplarda da grup şirketlerinin bakiyeleri varsa o bakiyeler de karşılıklı olarak sıfırlanır.

Gelir Tablosu Hesaplarının Yok Edilmesi:

Gelir tablosunda yok edilecek  en önemli kalemler  Satışlar ve Satılan Mal Maliyetidir.  A şirketinin B grup şirketine satış yapması nedeniyle, A şirketinde satış altında görülen tutar, B şirketine  alım olarak yansır ve bu  nedenle Satılan Mal Maliyeti’nde yer alır.  Tüm grup şirketlerinin birbirlerine yaptıkları satış ve alım tutarları eşit olarak saptanır.  Satış yazılan tutara alacak kaydı, alım nedeniyle Satılan Mal Maliyetine yansıtılan tutara  borç kaydı yapılarak grup işi satış / alım işlemi yok edilir..

Ticari işlemler dışındaki–hizmet faturası, kira faturası, sabit kıymet satışı gibi–işlemlerden kaynaklanan grup içi gelir ve gider hasaplarındaki tutarlar da karşılıklı olarak yok edilir.  Yok edilecek işlemlerin yer aldığı hesaplar şunlardır:

642 Faiz Geliri———————————-660 Finansman Gideri
646 Kur Farkı Karı—————————- 656 Kur Farkı Zararı
380 Gelecek Aylara Ait Gelir————–180 Gelecek Aylara Ait Gider
340 Alınan Avanslar————————–159 Verilen Avanslar

Sermaye, İştirak ve Bağlı Ortaklık Hesaplarını Yok Edilmesi

Konsolide mali tablolar düzeninde  grup şirketleri arasındaki tüm ortaklık ilişkileri de yok edilir.  Bu amaçla öncelikle şirketlerin sermaye yapıları ve ortaklık oranları belirlenir.  Bu oranlar esas alınarak,  ortak olan A grup şirketinin iştirak veya bağlı ortaklık olarak kayıtlarına aldığı tutarlar ile B şirketinin sermaye hesabında A grup şirketine ilşkin payların belirlenerek karşılıklı olarak yok edilir .

A grup şirketinin sahip olduğu paylar dışındaki  tutarlar da ayrıca belirlenerek konsolide mali tablolara ” Ana Ortaklık Dışı Sermaye” olarak tanımlanır.

Ortaklık ilişkisi olduğu halde  bu tür konsolidasyona girmeyecek atıl ve çalışmayan  şirketler belirlenerek bu şirketlerle ilgili her hangi bir konsolidasyon işlemi yapılmaz.

Reflex  grup şirketlerine ait  bütçe ve planları yukardaki ilkeler uyarınca   otomatik olarak konsolide ederek “Konsolide Bütçe / Plan  Mali Tabloları”nı üretir.  Bu sayede ortaklar, bütün grup şirketlerini, holding sonuçları da dahil olmak üzere  “tek bilanço, tek gelir tablosu ve tek nakit akım tablosu ” altında değerlendirme çözümüne kavuşur.

UFRS 28:  İŞTİRAKLER, MALİ YATIRIMLAR

UFRS 29:  YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA: Belirlenen enflasyon endeksine göre tüm mali tablo ve raporları işlem türüne göre enflasyon endeksi cinsinden göster.  Kullanıcı istediği ayın endeksini 1.00 yaparak geleceğe ait tüm mali raporları seçtiği ayın parasal değerini  (1.00) cinsinden görebilmektedir. Alacak ve borçların reeskont edilerek “bugünkü değerden” gösterilme seçeneği bu standarda eklenebilir.

UFRS 30:  BANKALARIN VE DİĞER FİNANSAL KURULUŞLARIN FİNANSAL RAPOR AÇIKLAMALARI:  Bankalar ve finansal kuruluşları  ilgilendirir.

UFRS 31:  ORTAK GİRİŞİMLERDE KATILIM PAYLARININ AÇIKLANMASI

 UFRS 32:  FİNANSAL ARAÇLARIN AÇIKLAMALARI VE SUNUMLARI

UFRS 33:  HİSSE BAŞINA KAR

UFRS 34:  ARA DÖNEM MALİ TABLOLAR

UFRS 35:  DURDURULAN FAALİYETLER

UFRS 36:  VARLIKLARDA DEĞER  DÜŞÜKLÜĞÜ

UFRS 37:  KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI YÜKÜMLÜLÜKLER VE VARLIKLAR

UFRS 38:  MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

UFRS 39:  FİNANSAL ARAÇLARIN TANIMLANMASI VE ÖLÇÜMÜ

UFRS 40:  YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER

UFRS 41:  TARIM:  Tarımsal işletmeleri ilgilendirir.