İŞ ZEKASI(BI) KULLANIMINDA ÖNE ÇIKAN YÖNELİMLER

İş zekası (BI) kullanımında öne çıkan yönelimler başlıca 6 başlık altında toplanabilir:

  1. Zenginleştirilmiş Çözümleyiciler (Analytics)
  2. İşbirliği ve Yardımlaşma
  3. Veri Güdümlü Kültür Yaratılması
  4. Gömülü Çözümleyiciler (Analytics)
  5. Öngörücü (Predictive) Çözümleyiciler (analytics)
  6. Bulut Konumlu İş Zekası

 

Zenginleştirilmiş Çözümleyiciler

Nedir?

İş zekasını ve veri çözümleyicilerinin kapsamını genişletip güçlendirmek için kullanılan bir dizi yaklaşımlardır.

Verileri otomatik olarak hazırlamak, önsezileri ortaya çıkarıp paylaşmak amacıyla, yapay öğrenim, iş zekası ve doğal dil türetimlerinden yararlanır. Daha da önemlisi, kullanıcıların ve verilerle uğraşmayan diğer bilim insanlarının bu çözümleyicilere erişmesine izin verir.

Eğilim :

Verilerin daha doğal yolllarla işlenmesi ve alışık olduğumuz ortamların çözümlenmesi için yeni teknolojiler kullanır.

Önemi:

Gartner’a göre bu yönelim veri çözümlenmesinde “ikinci yıkım dalgası” na dönüşecek ve baskın bir itici güce evrilecek.

Yararı:

Kuruluşun çözümleme kapasitesini veri bilimcilerinin dışında geliştirir. Bu nedenle, söz konusu kök-neden çözümlemesi, öngörücü ve kuralcı çözümleme başarımlarını, münhasıran veri bilimcilerinin başarımına bağlı olmaktan kurtarır.

Zenginleştirilmiş çözümleyiciler , daha fazla insana daha hızlı ve kaliteli önsezi olanağı tanıyacağı için devasa boyutlara ulaşacak. İş zekası platformunda çalışanlar zamanlarını, veriden önsezi süzmek yerine, önseziye dayalı işler yapmak için kullanacak. Küçük şirketler, veri bilimci kadrolarına ihtiyaç duymadan dünya kalitesinde iş zekasına erişebilecek.

İşbirliği ve Yardımlaşma

Nedir?

Veriye dayalı karar vermeyi iyileştirmek amacıyla iş zekası platformlarını iş birliğini sağlayan araçlar ile kaynaştırmaktır. Sorun çözmeye, yapıcı iletişime ve beyin fırtınası gibi yöntemlere odaklanır.

Kararların daha hızlı verilmesini kolaylaştırır. Bir işin gereksiz tekrarındaki zaman kaybını azaltır. Bilgi ve fikirlerin daha kolay paylaşımını sağlar. İş zekasında işbirlikçi yaklaşım, kuruluşun bütün raporlama ve çözümleme platformlarına uygulanabilir.

Eğilim:

Verinin demokratikleştirilmesi ve kendine yeterli otomatik çözümlemeler yaygınlaştıkça, BT ile diğer departmanlar arasındaki iş birliği artıyor.

Önemi:

Bulut teknolojisi veri paylaşımını ve veriye erişimi kolaylaştırdıkça, iş zekası çözümlerinde işbirliği ve yardımlaşma konusu daha da öne çıkacak.

Önümüzdeki yıllarda, iş zekası platformlarının evrilmesine bağlı olarak, işbirliğini benimseyen kuruluşlar kendilerine fayda sağlayacak.

Hazırlanmış iç ve dış verilere erişim sağlayan çözüm araçlarına yatırım yapan  kuruluşlar, çözümleme araçlarına yatırım yapmayanlara göre, 2020 de  iki kat daha fazla değer elde edecek.

Yararı:

Kimin hangi işle uğraştığını gösterir. Karmaşık bir sorunu çözmek ve sorun hakkında birden fazla görüş almak amacıyla, kuruluşun bütün bilgi ve özelliklerini kullanarak  yarar sağlar.

Önsezileri ve projeleri paylaşım  saydamlığını teşvik eder. BT ile diğer çalışanları bir araya getirerek hepsini aynı hedefe yöneltir.

Veri Güdümlü Kültür Yaratılması

Nedir?

Veri güdümlü kültür yaratılması, veri madenciliği ve çözümleme deneyimi olmayan kullanıcıların, yardım almaksızın  veriyi sorgulamaları, rapor almaları ve kendi başlarına sonuç çıkarmalarıdır. Verinin demokratikleştirilmesi de esasında budur.

Eğilim:

Veri, stratejik bir malvarlığı olarak kullanılıyor. Bütün işler ve projelerde kararlar veriye bağlı olarak veriliyor.

Önemi:

Çok güncel bir konu, ancak sonuç almak oldukça zor.

Faydası:

Kullanıcılar, rapor ve önsezilerini kendilerinin üretebileceği bir ortama kavuşursa çözüm daha hızlı üretilir. BT her isteğe yanıt verme baskısından kurtulur ve zamanını daha büyük projelere ayırır. Daha da önemlisi, çalışanlara bulgu ve duruma göre iş yapma cesareti gelir. Sorumluluk teşvik edilir, karar verme kalitesi iyileşir.

Daha da ilerisi, önemli çözümlemelerin web tabanlı veya tarayıcı görüntülü olması, müşteriler, ortaklar ve paydaşları da kapsamak üzere, kuruluşun içindeki ve dışındaki birçok kişiye önsezi şansı verir.

Web tabanlı ileri iş zekası araçları, görüntü tablolarına ve ham verilere doğrudan erişim olanağı vererek sorgulama ve çözüm yolunu açar. İnsanlar önemli sorunlara kendi kendilerine çözüm bulur.

Gömülü Çözümleyiciler

Nedir?

Farklı uygulamalara özel çözümleyicilerin, yapılacak işin tasarımına göre tümleştirilmesidir.

Kullanıcıların daha verimli ve akıllı çalışmalarını sağlamak amacıyla, günlük kullanılan SaaS ürünlerine tümleştirilmiş güçlü çözümlemeler eklenir.

Eğilim:

Rakiplerden sıyrılıp öne çıkmak  amacıyla SaaS ürünlerinde benzersiz olmak.

Önemi:

“Bağlamsal, işleme konabilir ve kuralcı” nitelikteki gömülü çözümleyiciler, beş yıla kadar yeni bir norm olarak çevik iş zekasını da kapsayacak.

Faydası:

Pratikte çözümleme – uygulama  döngüsü açığını kapatır. Her müşteriye karmaşık verileri görselleştirme ve çözümleme yetkinliği tanıyarak, ürün veya hizmete rekabet üstünlüğü getirir. Veri güdümlü kültür oluşumunun yolunu açar.

Kullanıcı deneyimi tasarımında önemli bir rol oynar. Herkes daha iyi bir kullanıcı deneyimine yönelirken, çok iyi bir kullanıcı deneyimi yaratabilmenin önemi artıyor. Arayüzden ayrılmadan çözüm bulmaya yarayan tasarımların kıymeti giderek artacak.

Müşterilere yeni ürün geliştirmek için yeni fırsatlar yaratır.

Öngörücü Çözümleyiciler

Nedir?

Bir şeyin gelecekteki olasılığını hesaplayabilmek amacıyla mevcut  verilerin, geçmiş verilerdeki örüntülerle ilşkiye geçirme yöntemidir.

Sonuçların yorumlanmasında yapay zeka kullanımı giderek artıyor. Kuruluşlar daha iyi planlama yapıyor.

Eğilim:

Geleceği ve olası sonuçları kestirebilecek önsezileri keşfetmek amacıyla geçmişe bakmak.

Önemi:

Pazarlama ve satış yöneticileri öngörücü çözümleyicileri, önemli, çok önemli veya başarı için olmazsa olmaz  olarak yorumluyor. Araştırma kuruluşları raporlama, görüntü tabloları, ileri görselleştirme, öz yeterlilik, veri ambarı ve veri keşfini takiben öngörücü çözümleyicileri, iş zekası ana teknolojileri arasında 7. sıraya yerleştiriyor.

Faydası:

Geçmiş davranışlara bakarak satınalma kararlarının analizi yoluyla e-ticaret sitelerinde kişiye özel ürün önermek.

Hackerların hangi zayıf noktalara saldırcağını öngörerek siber suçlarla mücadele etmek.

Farklı zamanlarda farklı ürünler için isabetli talep tahmini yaparak, kaynak planlamasına ve stok yönetimine yardım etmek.

Şüpheli faaliyetleri tanımlamak amacıyla geçmişteki alım davranışları kullanarak yolsuzlukları ortaya çıkarmak.

Öngörücü analizler her şeyin çaresi değildir. Önce, sonuçlara odaklanarak hangi sorunlara çözüm arandığı belirlenir. Belirlenen çözüm hedefine uygun olan öngörücü çözümleyiciler seçilir, öngörücü çözümleyicilere göre çözüm hedefi belirlenmez.

reflex., İş zekası (BI) kullanımında başlıca 6 başlık altında toplanan faydaları somut sonuçlara dönüştürmek üzere, şirketin değerini bugün verilen kararlarla artıran senaryo simülasyonlu bir karar destek aracıdır.