Kredi Kurgusu

YÖNETİMİN ÇÖZÜM BEKLENTİLERİNİ ÖNGÖRÜN:

 • Özvarlık karlılığını artırmak amacıyla kullanılacak yabancı kaynakların içinde kredilerin payı ne olacaktır?
 • Kısa vadeli kredi yerine uzun vadeli kredi kullanmak şirketin yararına olur mu?
 • Kredilerin yeniden yapılandırlması hangi koşullarda şirketin riskini azaltır?
 • Mevsimsel nakit açıkları,  kısa vadeli krediler ile mi, yoksa tedarikçi vadeleri uzatılarak mı karşılanmalıdır?
 • Yabancı para kredilerinden doğan kur farkı giderleri ile TL kredilerin faiz giderleri eşitlenirse şirket riski sabit mi kalır?
 • İşletme sermayesi artışını sermaye artışı ile finanse etmek doğru bir karar mıdır?
 • Uzun vadeli kredi almak yerine tahvil mi ihraç edilmelidir?

 

DİNAMİK KARARLARI OLUŞTURACAK KREDİ PARAMETRELERİNİ BELİRLEYİN:
Kullanılan ve kullanılması öngörülen kredileri:

 • bankalara ve finansman kuruluşlarına
 • kredi tiplerine (akreditif, ihracat yatırım vb.)
 • vadelerine (kısa, orta, uzun)
 • para cinslerine (TL, yabancı para)
 • faiz yılına (360 veya 365 gün)
 • teşvik duruma
 • faiz oranlarına ve ödeme tarihlerine
 • ana para geri ödeme tutarları ve ödeme tarihlerine
 • faiz dışı giderlere (komisyon, bloke para, sendikasyon ücretleri vb..)

göre ayrıştırarak parametreleri belirleyin.

Gelecek ayların faiz tahakkuklarını  GELİR TABLOSU’na, faiz ve ana para geri ödemelerini ise NAKİT AKIM TABLOSU’na ve BİLANÇO’ya otomatik olarak aktarın.

Gidişata göre kredi servisinde aksama yaratacak kur ve faiz artış senaryolarını kurgulayın.

Senaryolara göre kredi servisinde aksama bekleniyorsa bankalardan kredileri yeniden yapılandırmalarını isteyin.

Bankalar şirkete verebilecekleri kredilerin yasal sınırlarına dayandıysa, “bilanço dışı” (off balance sheet) finansman seçenekleri planlayın.

Faktöring, alacakların satılması, murabaha vb.. gibi araçların maliyetini hesaplayın.

 
ÖNGÖRÜLERİNİZİ DİNAMİK KARARLARA DÖNÜŞTÜRÜN.

Çelişen hedefleri, dinamik kısıtları hesaba katarak dengeleyin.

Süreçleri, kısıtları, parametreleri  ve hedefleri eksiksiz ve doğru olarak kurgulayın.

Hedef ve kısıtları simüle ederek performans sonuçlarını farklı senaryolar altında sınayın.

Fiyatları, promosyon ve faaliyet hacmini parametrik karar değişkeni olarak kullanın.

Stratejik karlılık hedefiyle uyumlu ve tutarlı müşteri hizmet düzeyini belirleyin.

Analiz ve karar verme süresini,  haftalardan saatlere indirerek zaman kazanın.